Agenda Redistricting Task Force Regular Meeting February 1, 2012 6:30 P.M.

PASADENA CITY HALL
Council Chamber
100 North Garfield Avenue, Room S249, Pasadena, CA 91109
  1. CALL TO ORDER/ROLL CALL

  2. PUBLIC HEARING: CONSIDERATION AND POTENTIAL ACTION ON PROPOSED REDISTRICTING PLAN/MAP FOR RECOMMENDATION TO THE CITY COUNCIL**

  3. PUBLIC COMMENT ON ISSUES RELATED TO REDISTRICTING

    (Please limit comments to 3 minutes each)

  4. ADJOURNMENT

________________________________
Bill Crowfoot, Chair
Redistricting Task Force
** Attachments

I hereby certify that this notice, in its entirety, was posted on both the Council
Chamber Bulletin Board, Room 249, and at the Information Kiosk (in the rotunda area)
at City Hall, on this 26th day of January, 2012, at 5:30 p.m., and that copies hereof
were distributed to each member of the Redistricting Task Force, and mailed to local
newspaper of general circulation, radio or television station requesting notice in writing,
all of which media recipients are identified on the distribution list set forth herein below.

________________________________
Mark Jomsky, CMC
City Clerk

DISTRIBUTION:

Redistricting Task Force Members
City Council
City Manager
City Attorney
Public Information Officer
Neighborhood Connections
League of Women Voters
Chamber of Commerce
Los Angeles Times New Armenia Daily
Pasadena Star News Nor Or (Armenian Newspaper)
Pasadena Sun Massis (Armenian Newspaper)
Pasadena Weekly
Pasadena Journal
La Opinion
Main Library

 

 

In compliance with the American with Disabilities Act of 1990, listening assistive devices are available from the City Clerk’s Office with a 24-hour advance notice.

Please call (626) 744-4124 to request use of a listening device.  Language translation services may be requested with 24-hour advance notice.

Habrá servicio de interpretación disponible para éstas juntas llamando al (626) 744-4124 por lo menos con 24 horas de anticipación.

本次會議可提供語言翻譯服務,請電洽 (626) 744-4124,請至少提前二十四小時打電話。

이 회의 내용에 대한 통역이 필요하시면 회 시간으로부터 최소 24시간 전에 (626) 744-4124 연락 하시면 언어 지원 서비스를 제공해 드

Այս ժողովի համար տրամադրվում են թարգմանչական ծառայություններ, զանգահարելով (626) 744-4124 հեռախոսահամարով՝ նախօրոք, առնվազն 24 ժամ առաջ